Požární odolnost a certifikáty!
Ze zákona je povinná certifikovaná požární odolnost vstupních dveří do bytu, která zaručí, že bezpečnostní dveře plní i ochranu požární. Za splnění této povinnosti zodpovídá majitel bytu. Vyjádření Ministerstva vnitra v této otázce je jednoznačné:
„Ze současně platných předpisů řešících požární bezpečnost staveb (vyhláška č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0833) vyplývá, že byt v bytovém domě musí tvořit samostatný́ požární úsek, který́ je ohraničen od ostatních částí objektu požárně dělicími konstrukcemi. Otvory v těchto konstrukcích (např. vchodové dveře) jsou požárními uzávěry, které musí být dimenzovány (navrženy) s požární odolností podle požárního rizika daného požárního úseku.“